kwaliteitDe praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorgen dienstverlening. Wanneer u rondloopt met een klacht,stellen wij het zeer op prijs wanneer u deze aan ons kenbaar maakt. De praktijk heeft een klachtenreglement vastgesteld welke is gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector van het Keurmerkfysiotherapie. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Regelement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemer, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en de administratieve kracht. al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenprocedure Mookus Fysiotherapie

Als fysiotherapeuten willen we ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Als u een klacht wilt indienen, richt u zich dan in eerste instantie tot uw behandelend fysiotherapeut. We zijn altijd bereid hier tijd voor vrij te maken! Uw fysiotherapeut zal
proberen samen met u een oplossing te vinden. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.

Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie, zoals Zorgbelang. Mookus Fysiotherapie neemt deel aan de klachtenprocedure van het Keurmerkfysiotherapie. Meer hierover kunt u lezen in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Deze vindt u in het folderrek in de wachtkamer en op de website van het keurmerk (www.keurmerkfysiotherapie.nl) In deze folder vindt u tevens de adressen en telefoonnummers van instanties waar u terecht kunt, indien een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat oplevert.